AÁZX@JD J@^HDH HN H@IZ# VD_XN 47
486;- D ciz vrnzj`xiz p rnvriodhiz# vir z~ vriv`d j~cvd#hn m~nzxrd wic~mxdh UH`iz t~`nrn z`mjnrdanmxn t~n xihizzn zdcwnm p d xihiz hd krdj`d z~g`j`nmxnQ# d~mt~n g~nrimjr`dhiz vdrd ixri aäz dcxi g`m# cnz vnra`xi t~n z~ vdrxnp bnrnmj`d nm nzxd w`hd airxdc znd cd jimj~v`zjnmj`d hncd jdrmn p hn ciz iliz p cd zionro`d jim xihiz z~z ngnjxiz#p t~n jiadm p zndm zdj`dhiz hn cd drnmd hn cd x`nrrd#t~n zim z~z r`t~n|dz# p hnc b~ai p jirr~vj`úm hn cd jdrmnp z~z hncn`xnz# hn cd wdm`hdh p vrnz~mj`úm a~mhdmd- Virdht~`r`r nzxd viznz`úm bdm xrdodldhi p nm nzxd h`c`knmj`dnavcndrim z~ wic~mxdh p z~z znmx`hiz# d nccd jimw`rx`nrimz~z vixnmj`dz p ciz himnz p onmng`j`iz t~n cnz h`aiz# pncciz a`zaiz bdm bnjbi wic~mxdr`d ncnjj`úm hnc nmkdôi#doirrnj`nmhi cd wnrhdh t~n pi cnz nmznôà nm a` cnpzdmxd- _nm~mj`drim cd t~n pi nzjr`oá nm z~z a`zaizjird|imnz p cd t~n cnz `mzv`rú a` krdj`d# hnzvrnj`drim a`hijxr`md p onmng`j`iz# ipnrim d a`z nmna`kiz p z~pizvriv`iz# dha`x`nrim z~z nmkdôiz# dadrim cd wdm`hdh#iordrim cdz `ml~zx`j`dz# z`k~`nrim cd dao`j`úm#hncn`xärimzn nm cd wnmkdm|d# vnrz`k~`nrim d ciz viornz#b~a`ccdrim d ciz l~zxiz# odchimdrim hn ciz znmj`cciz n`mijnmxnz# dvnxnj`nrim z~ vriv`d ndcxdj`úm p hnzndrimcnwdmxdrzn ziorn ciz jnhriz hnc Cáodmi nm cd cnp hn cd`ml~zx`j`d t~n k~drhdrim-4862- P virt~n xihi nzxi ci b`j`nrim jimxrd cd oimhdhhn m~nzxrd h`w`m`hdh p vnradmnj`nrim iozx`mdhiz nm z~adc`j`d# rnm~mj`dmhi nc hnrnjbi hn b`liz t~n pi cnz bndht~`r`hi# ciz hnzbnrnhi hn a` da`zxdh p kcir`d5 p jiaiZdm Dordbäm dvdrxú hn zá d ciz b`liz hn cdz nzjcdwdz jimdck~miz himnz p rnznrwú z~ vr`mj`vdc bdj`nmhd vdrd@zddj# nc b`li hn cd c`orn Zdrd# dzá pi hnzwái d ciz vrnzj`xizhn a` bnrnmj`d jim ciz o`nmnz xrdmz`xir`iz p xnrrnmiz t~nncciz a`zaiz nzjik`nrim p# dvdrxämhiciz hn m~nzxrdjiavdôád p hn a` Adhrn p cd hn ciz Ämkncnz p Zdmxiz#ciz
 
jimhnmi d cdz nxnrmdz järjncnz p g~nki hnc `mg`nrmi nmjiavdôád hn C~j`gnr p z~z hnaim`iz#d t~`nm hn wic~mxdhz`rw`nrim# p ciz vr`wi vir m~nzxrd nxnrm`hdh hn cdnzvnrdm|d hnc rnanh`i- Nzxd nz# Vdhrn aái# cd znmxnmj`dt~n vrim~mj`i jiai l~n| p jdon|d hn ciz biaornz p cizämkncnz p nc xnzxdanmxi t~n h`zvimki vdrd a` a~nrxn pngnjxi hn cd _nhnmj`úm b~admd# rna~mnrdmhi d jdhd ~mici t~n hn l~zx`j`d cn vnrxnmnjn# jimgiran d z~z iordz p dchnjrnxi hn x~ `mjiavrnmz`ocn zdo`h~rád# jim cd nt~`hdhhn x~ rnjxáz`ad l~zx`j`d-‘Bdzxd dt~á bdocú Jr`zxiZdcwdhir m~nzxri nm cd Jr~| jim z~ Nxnrmi Vdhrn# p t~nhúnzxn a`zxnr`i p zdjrdanmxi znccdhi p k~drhdhi nm ncjird|úm hn Adrád zdmxáz`ad# jiai xnzxdanmxi ij~cxi pjnrrdhi# vdrd t~n vir z~ `mxnrjnz`úm p h`zviz`j`úm d z~x`navi p hnzhn c~nki zn nlnj~xdzn nm cd @kcnz`d# jiaibdzxd nmximjnz zn bdoád jianm|dhi d nlnj~xdr vir cdj`nmj`d p vrnw`z`úm h`w`md# himhn xihi ci vdzdhi p cig~x~ri nzxä l~mxi p vrnznmxn-
Hijxr`md t~n an h`i cd _n`md hnc j`nci Adrád zdmxáz`ad-
 4860- B`ld aád# vrij~rd jim xihi x~ dgnjxi mi icw`hdr nmx~ w`hd cd mix`j`d hn ciz a`zxnr`iz t~n nm nzxn jdváx~ci xnbn adm`gnzxdhi- Pi# jiai x~ Adhrn p Adnzxrd# vnh`rà dcZnôir t~n jim z~ w`rx~h h`w`md `avr`ad nm x~ jird|úm cdznzvnj`nz t~n xn bn hdhi# vdrd t~n vnradmn|jdm g`ldz pvrnznmxnz nm àc# a`nmxrdz w`w`nrnz- Jim nzxn onmng`j`it~`nri t~n vnrvnx~danmxn xnmkdz nm x~ anair`d d Jr`zxijr~j`g`jdhi# a` B`li zdmxáz`ai p Nzvizi x~pi# p m~mjdicw`hnz ciz hicirnz hn cd Jr~| p cd hijxr`md t~n nmznôú pvrdjx`jú Z~ Adlnzxdh nm nccd- Nm nzxn nzvnli bdz hnjiavimnr x~ bnraiz~rd# p nm nccd xnmhräz x~ kcir`d`mxnr`ir# jiai cd b`ld hnc vrámj`vn
 
"Zdc 88# 48)# vdrd t~ndx`nmhdz# vrijnhdz p rn`mnz jiai nzvizd hnc z~vrnai_np- P virt~n nzxn bimrizi xáx~ci xn ioc`kd d vrij~rdr jimxihi nzg~nr|i z~ `a`xdj`úm p vrivirj`úm `k~dc# nm j~dmxixn nz viz`ocn jim z~ krdj`d# p àzxn bd hn znr nc gr~xi hn a`
 
hijxr`md# dzá t~`nri t~n hnzhn bip w`wdz jr~j`g`jdhd jimJr`zxi p xn dz`a`cnz d x~ nlnavcdr p hnjbdhi# t~nhdmhia~nrxd d cd w`hd xnrrnmd- T~`nri t~n zn jimz~adm nm x`ciz ngnjxiz hn cd vr`anrd j~cvd p zúci w`wdz d cdzivnrdj`imnz p ngnjxiz hn cd w`rx~h h`w`md p rnm~mj`nz xihici t~n x`nmnz bnrnhdhi jiai b`ld hnc vr`anr Dhäm# vdrdt~n nm x` zn cikrn cd bnrnmj`d hnc znk~mhi# t~n nz Jr`zxiLnzüz# x~ _nhnmxir p Adnzxri-4846- Vdrd x` bd hn znr x~ nzxdhi a~p nzxrnjbd jr~|himhn nzxàz jcdwdhd# p mi dmjbd znmhd# jimh`zvnmzdj`imnz p nvc`jdj`imnz t~n cd bdkdm nzvdj`izd#h`cdxdhd p djiaihdhd# p mi znk~rd m` vnrgnjxd- Nzxn nz ncnmkdôi hn ciz b`liz hn Odo`cim`d p hn Dhäm# t~n vrij~rdmnm z~z iordz o~zjdr nmzdmjbnz nm cd cnp hn H`iz# jdhd~mi nm z~ nzxdhi# p rnjdxndm cd zdcwdj`úm hn z~z dcadz#vdrd jiavrdr nc j`nci a~p odrdxi# i dwnmx~rdrzn dvnrhnrcn# z` cnz bd hn jizxdr nc nzxrnjbdrzn p dl~zxdrzn dcr`kir hn cd h`w`md cnp p z~z vrnjnvxiz- Hn dt~á mdjn nco~zjdr hijxr`mdz p iv`m`imnz t~n h`cdxnm cdz znmhdz pjda`miz hn cd w`hd nxnrmd# z`m dhwnrx`r t~n a` B`lizdmxáz`ai cnz nmznôú t~n nrdm a~p dmkizxiz "Ax ;# 48) pt~n Z~ Adlnzxdh g~n vir ncciz# vdrd t~n mdh`n `adk`mnt~n v~nhn `r vir ixriz aäz nzvdj`iziz d cd jdrmn p d cdz`mjc`mdj`imnz w`j`dhdz vir nc vnjdhi- Nzxn vnc`kri nzadpir nm ciz njcnz`äzx`jiz p rnc`k`iziz# t~n vir z~ nzxdhihnonm znk~`r d z~ h`w`mi Adnzxri p dl~zxdrzn d z~ w`hd pviorn|d# p vdrd nzxi nc`k`nrim nc jda`mi hn cd jr~|# pt~`nrnm t~n cd h`km`hdh i cd rnc`k`úm znd vdrd jiaih`hdhxnavirdc p d~anmxi hn adpirnz bimrdz hn z~ nzx`adj`úmp dvcd~zi# t~n x~w`nrdm nm ixri nzxdhi- P vdrdjimznk~`rci nmzdmjbdm cd jr~| t~n vrianx`nrim ccnwdr# hnadmnrd t~n w`wdm nm nccd a~p bickdhiz p dl~zxdhiz d cd w`hd jdrmdc# jim iv`m`imnz p nvc`jdj`imnz nmkdôizdz- d z~ x`navi jimijnräm cd wnrhdh hn dt~nccd znmxnmj`dhnc Nzvár`x~ Zdmxi# t~n h`jn< D jdhd ~mi cn vdrnjn znk~riz~ jda`mi# vnri nc Znôir x`nmn nm z~ admi nc vnzi hn ciz

Más De Este Usuario

Comments
Post comment
Searching for sor maría de jesús de agreda,mistica c...?